ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАРОЖАНСЬКОГО НВК

І. Загальні положення

1. Правила розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Закону «Про освіти», Закону «Про загальну середню освіту», «Положення про середній навчальний заклад».

2.Правила повинні сприяти посиленню заходів дисциплінарного і громадського впливу до порушників дисципліни, заохочувати прагнення до добросовісної праці.

3.Правила погоджені із профспілковим комітетом і враховують умови роботи школи.

4.Всі питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішкільного трудового розпорядку, вирішує адміністрація школи у межах своїх повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за погодженням із профспілковим комітетом школи.

II. Порядок прийому та звільнення працівників

Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору згідно з яким він зобов'язується виконувати роботу з певного фаху, підкоряючись внутрішньому трудовому розпорядку, а школа зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці.

1. Порядок прийому на роботу поступаючого

1.1. Укладаючи трудовий договір, він зобов'язаний пред'явити паспорт і трудову книжку.

Особи, які раніше не працювали, дають довідку про останнє заняття, видану місцевою радою.

1.2.Оформляє особову справу в 2-х примірниках, в якій повинні бути:

- заява;

- лист обліку кадрів;

- автобіографія;

- копія диплому;

- копія трудової книжки;

- копія свідоцтва про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу на іншому);

- медична довідка про допущення до роботи з дітьми;

- копія ідентифікаційного коду.

1.3.Проходить співбесіду в навчальній частині школи, а також з головою відповідного методичного об єднання; технічний і навчально–допоміжний персонал із заступником директора школи з адміністративне господарської роботи.

1.4. Адміністрація зобов'язана:

- познайомити працівника з наказом у якому назва посади відповідає професії, штатному розкладу, умовам праці і її оплаті;

- пояснити права і обов'язки працівника у відповідності з посадовими
інструкціями;

- ознайомити з Правилами внутрішнього розпорядку;

- провести Інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки і організації роботи по охороні життя і здоров я дітей.

1.5.При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений

випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше одного місяця. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи зразу після його закінчення припиняє договір без погодження із профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.

1.6.Переведення на іншу роботу в т.ч. і тимчасову, здійснюється тільки з письмової згоди працівника.

У випадках виробничої необхідності адміністрація може перевести технічного працівника з однієї ділянки роботи на іншу із збереженням тарифної ставки і встановлених об'ємів роботи.

2.Припинення трудового договору

2.1. Припинення трудового договору може бути на підставах, передбачених законодавством.

2.2.Працівник має право перервати трудовий договір, попередивши адміністрацію школи письмово за 2 тижні.

2.3.Враховуючи специфіку установи, вчителю (вихователю) не рекомендується проводити звільнення протягом навчального року.

При комплектуванні педкадрів на наступний навчальний рік працівник зобов'язаний попередити адміністрацію про наступне звільнення.

2.4.Перед звільненням працівник, якщо він є особою матеріально відповідальною, зобов'язаний передати закріплені за ним матеріальні цінності через централізовану бухгалтерію відділу освіти.

2.5.У день звільнення адміністрація повніша видати працівнику його трудову книжку, повністю оформлену, а також видати йому остаточний розрахунок.

2.6.Працівнику видається довідка про термін проходження останньої атестації і про присвоєння категорії.

III. Основні права та обов'язки працівників

1. Працівники школи зобов'язані:

1.1. Працювати чесно і добросовісно, враховуючи обов'язки педпрацівників у відповідності із ст..51 Закону України «Про освіти», суворо виконувати навчальний режим «Положення про середню загальноосвітню школу», «Положення про середній навчальний заклад» і правила внутрішнього шкільного розпорядку школи;

1.2.Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачені відповідними правилами та інструкціями

1.3.Берегти навчальні і загально шкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники, тощо; виховувати в учнів бережливе ставлення до шкільного майна.

1.4. Проходити медичні огляди, (своєчасно здавати сан книжки адміністрації школи) у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.

2.Основні функціональні обов'язки вчителів, вихователів, керівника допризовної підготовки юнаків, старшого викладача кафедри фізкультури, завідуючого майстернею, бібліотекаря, лаборанта, секретаря школи.

2.1. Коло обов'язків, які виконує кожен працівник на своїй посаді, визначається, крім цих правил, «Положення про середній навчальний заклад», Статутом школи, посадовими Інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

2.2.3авгосп школи визначає (по узгодженню з директором) об'єм і характер роботи технічного персоналу з урахуванням навантаження в межах робочого дня.

3.Обов'язки учителів

3.1.У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабміну України і органів управління освіти всіх з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, посадовою Інструкцією), трудовим договором (контрактом). Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

3.2.Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші заняття в закріплених за ним класах (згідно розподілу навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

3.3.Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

3.4.Веде у встановленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль відвідувань і успішності учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно надає адміністрації школи звітні дані.

3.5.Заміняє на уроках тимчасово відсутніх учителів згідно розпорядження заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

3.6.Дотримується Статуту і правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.

3.7.Добросовісно і творчо готується до уроків, систематично підвищує свою професійну майстерність, бере участь у діяльності шкільного, районного метод об'єднань та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.

3.8.Ставленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей.

3.9. Виховувати повагу до батьків, жінки, культурно - національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

3.10. Додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини.

3.11. Захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

Педагогічні працівники мають право на :

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів засобів навчання, виявлення педагогічної
ініціативи;

- участь у громадському самоврядуванні (користування);

- користування подовженою оплачуваною відпусткою;

- пільгове забезпечення житлом у порядку, встановленому законодавством;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

Учитель повинен:

- з'явитись на роботу, ознайомитися з усіма розпорядженнями і обов'язками, які вивішуються адміністрацією школи;

- з явитися у школі не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого уроку;

- у випадках неприбуття до дзвінка на урок, вважається, що вчитель запізнився. Про причини відсутності чи запізнення він подає пояснення в учбову частину, черговому адміністратору;

- увійти в клас із дзвоником на урок;

- перед початком уроку перевірити готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо клас не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до проведення класу в повну готовність;

- після дзвоника з уроку повідомляти учнів про закінчення заняття і дати дозвіл на вихід із класу, організовувати роботу чергових по виконанню санітарко - гігієнічного режиму школи;

- не виставляти учнів, що провинилися за двері, а виховувати в них свідоме ставлення до дисципліни;

- нести відповідальність за збереження майна, чистоти і порядку у своєму класі (кабінеті) під час уроку;

- викликавши учня для опитування, зобов'язаний попросити пред'явити щоденник;

- оцінку, одержану учнем за відповідь, мотивувати, вимовити голосно і занести в класний журнал і щоденник учня;

- приносити і виносити класний журнал сам, не передавати його учням і не залишати у класі, своєчасно передавати його своєму колезі;

- на початку уроку відмітити в класному журналі відсутніх учнів;

- учитель зобов'язаний в день проведення уроку записати в класному журналі його зміст, дату проведення та домашнє завдання;

- при заміні уроків зобов'язаний зробити відповідні нотатки в класному журналі; при відсутності таких оплата заміни не проводиться; учитель, який не має можливості явитись на свої уроки з поважної причини, зобов'язаний заздалегідь попередити про це навчальну частину школи (усно, письмово, по телефону чи телефонограмою)

- відсутність учителя без поважних причин протягом 3 годин без попередження адміністрації школи вважається прогулом;

- класні керівники зобов'язані вести облік відвідування учнями школи, щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень і відмітку відсутніх на уроках вчителями - предметниками.

,

Обов'язки чергового вчителя

1. Відповідальний черговий по школі приходить за 30 хвилин до початку занять і йде із школи не раніше ніж через 30 хвилин після закінчення занять у школі, проінформувавши чергового адміністратора про події дня.

2.Черговий учитель перевіряє наявність чергових на постах і організовує заміну відсутніх.

3.Реєструє в окремому журналі своє чергування і занотовує всі події дня.

4.Стежить за виконанням санітарне - гігієнічного режиму в школі, забезпечує належний порядок роботи школи.

5.Контролює наявність ключів від навчального кабінету чи класу у місцях їх збереження після закінчення робочої зміни та наявність класних журналів в учительській по закінченні робочого дня.

ІV.Основні обов'язки адміністрації школи або уповноваженого ним органу

Адміністрація школи зобов'язана:

1.1. Забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчальне - виховного процесу та рівні державних стандартів якості освіти, ефективної роботи працівників закладу освіти відповідно їхньої спеціальності чи кваліфікації.

1.2.Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організовувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.

1.3.Удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вільного вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання.

1.4. Нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного процесу.

1.5.Всіляко кріпити трудову і виробничу дисципліну.

І.6.Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників школи створювати необхідні умови для поєднання праці з навчанням у вищих навчальних установах.

1.7.Своєчасно забезпечувати школу учбово-наочними посібниками, господарським інвентарем.

1.8.Забезпечувати дотримання у школі санітарко - гігієнічних норм і правил збереження шкільного майна, безпеку співробітника і учнів.

1.9.Створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праці, протипожежної безпеки.

1.10.Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати.

1.11. Вишукати додаткові джерела фінансування і спрямувати їх на розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази школи.

1.12.Захищати професійну честь і гідність працівників школи, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.

1.13.Адміністрація школи виконує свої обов’язки у відповідних випадках спільно чи узгоджено з профспілковим комітетом.

VРобочий час та його використання.

1.У школі встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

2.Між уроками встановлюються перерви.

З.Позакласні заняття з предметів, робота гуртків та спортивних секцій проводяться за

розкладом, затвердженим директором школи на І та II півріччя .

4.Додаткові та індивідуальні заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки, проводяться за розкладом, затвердженим навчальною частиною школи на І та II півріччя.

5.Різного роду збори проводяться за планом робочого тижня, затвердженому директором у визначені дні і години.

6. В становити такий час початку робочого дня для нижчезазначених категорій працівників школи:

- для адміністрації - 8.00 годин;

- для чергового вчителя - 7.45 годин;

- для обслуговуючого персоналу - 8.00 годин.

Встановити для адміністрації школи ненормований робочий день із обов'язковою реєстрацією часу закінчення роботи у книзі відпрацювання робочого часу. Вся робота школи повинна закінчуватись не пізніше 20 години вечора.

7.Адміністрація школи повинна організовувати облік виходу співробітників на роботу і закінчення їх роботи.

8.Адміністрація школи встановлює навчальне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду відпустки) з урахуванням рекомендацій шкільних МО, а також дотримання принципів:

- наступності у викладанні предметів у класах;

- збереження об'єму навчального навантаження, забезпечення стабільності об'єму навчального навантаження протягом навчального року;

- встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1.5 ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою працівника.

9.Розклад уроків затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом. Розклад уроків враховує принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу педагогічного працівника.

10.У розкладі уроків передбачається надання пільгового дня для методичної роботи вчителям, які мають навчальне навантаження не більше, ніж ставку. Всім іншим при можливості, з урахуванням умов роботи і інтересів учнів.

11. Праця навчальне допоміжного, молодшого, обслуговуючого персоналу визначається графіком, який затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом. Графік вивішується на видному місці і надається працівникам для ознайомлення під розпис.

12.Адміністрація школи залучає вчителів до чергування по школі. Графік чергування

на півріччя затверджує директор школи, узгодивши його з профспілковим комітетом.

Графік вивішується в учительській.

13.Під час зимових, осінніх та весняних канікул, а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

14.Адміністрація школи за узгодженням з профспілковим комітетом складає графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників школи. Вчителям і іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки надаються, як правило, під час літніх канікул. Відпустка, необхідна для санітарного лікування, може бути надана протягом навчального року при наявності стабільної заміни по предмету.

15.Вчителям і іншим працівникам школи не дозволяється:

- змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;

- проводити заміну уроків без відома навчальної частини;

- продовжувати чи скорочувати продовженість уроків і перерв між ними.
1 6.Забороняється

- відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов'язаних з процесом навчання;

- відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;

- входити в клас після початку уроку для різних об'яв та інформацій. Вхід у клас після початку уроку дозволяється у виключних випадках тільки директору чи його заступникам;

- знаходитись у школі стороннім особам під час навчального процесу.

IV. Заохочення за успіхи в роботі

1. Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни. Заохочення обґрунтовується реальними трудовими досягненнями, не допускаються зрівняння.

1.1.За зразкове виконання трудових обов'язків, результативність у навчально - виховній роботі, довгу і сумлінну працю, інновації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація школи застосовує такі заохочення:

- оголошення подяки з нанесенням у трудову книжку;

- премія;

- нагородження почесною грамотою;

- нагородження цінним подарунком;

- ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.
1.2.Право застосування заходів заохочення (при погодженні чи спільно з профспілковим комітетом) належить директору школи. При цьому також враховується думка відповідного МО.

1.3.Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов'язки, надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціальне - культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо.)

1.4.За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань , нагородження іменними нагородами, присвоєння почесних звань, нагородження іменними медалями, значками.
1.5.При заохоченні працівників школи дотримується принцип гласності. І.6.Адміністрація школи разом з профспілковим комітетом розробляє Положення про преміювання і керування ним при застосуванні заходів заохочення.

УП.Стягнення за порушення трудової дисципліни

1. До порушників дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються засоби дисциплінарного і громадського впливу. Порушення трудової дисципліни - це невиконання або виконання не на належному рівні з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків.

1.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з засобів стягнення:

- догана;

- звільнення.

1.2.3вільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом школи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, положення про школу чи посадовою Інструкцією, якщо до цього працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу.

1.3.Трудовий договір може бути розірваний з ініціативи адміністрації школи, якщо працівник:

- зробив прогул без поважних причин;

- з явився на роботі в нетверезому стані.

1.4.Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного працівника в порядку, встановленому законодавством.

1.5.Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи. Адміністрація школи має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд адміністративної наради, профспілкового комітету, зборів трудового колективу.

1 .6. До працівників, вибраних в склад профспілкового комітету школи, дисциплінарні стягнення не можуть застосовуватись без попереднього погодження з профспілковим комітетом.

1.7.Розрив трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попереднього погодження профспілкового комітету школи, за виникненням випадків, передбаченим законодавством.

1.8.До накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути одержане письмове пояснення. Відмова від написання пояснення не є перепоною для застосування дисциплінарного стягнення.

1 9. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією школи безпосередньо після здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше місяця після його здійснення (не враховуючи часу відсутності працівника по хворобі чи у відпустці). Дисциплінарне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців після здійснення проступку.

1.10.Стягнення оголошується в наказі по школі і повідомляється працівнику під розпис протягом трьох днів. Якщо цей працівник відмовляється розписуватися під наказом, то робиться відмітка на документі особою, яка знайомила працівника з наказом, яка підтверджується його підписом з вказівкою терміну ознайомлення.

Директор школи:

Організовує роботу школи по напрямках діяльності:

- визначає спільно з Радою школи основні напрямки розвитку школи, представляє її інтереси у державних і громадських органах;

- керує педагогічною радою школи;

- здійснює контроль за виконанням навчальних програм, якістю знань учнів, змістом і ефективністю навчально - виховної роботи;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю заступника з навчально - виховної роботи, виховної і господарської роботи;

- створює умови для високопродуктивної праці персоналу школи, творчого зростання педагогів, здійснення педагогічних експериментів;

- контролює виконання вимог охорони дитинства, праці учнів і педагогів;

- забезпечує облік , збереження і поповнення навчально - матеріальної бази, дотримання правил санітарко - гігієнічного режиму, охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту;

- вирішує всі питання, пов'язані з господарською діяльністю школи;

- забезпечує раціональне використання державних коштів, що надходять з інших джерел у бюджет школи, розпоряджається у відповідності з діючим законодавством майном і засобами;

- здійснює підбір, розстановку педагогічних кадрів, встановлює у відповідності з трудовим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку посадові обов'язки працівників;

- створює умови для підвищення фахової майстерності вчителів і вихователів;

- організовує підготовку і проведення атестації педагогічних працівників;

- забезпечує виконання колективної угоди між адміністрацією і трудовим колективом;

- вирішує всі питання, пов'язані з організацією роботи з батьками (які їх заміняють), громадськістю і підприємствами, які надають у школі;

- контролює ведення шкільної документації.

Кiлькiсть переглядiв: 791

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.